Porin Pakka-hanke 2010-2013

Porin seudulla Pakka-toimintamallin mukaista ehkäisevää päihdetyötä käynnisteltiin vuonna 2010 Länsi 2012-hanke rahoituksen turvin. Porin seudulta puuttuivat ehkäisevän päihdetyön koordinaatio sekä yhteiset suunnitelmalliset toimintatavat. Irrallisia ehkäisevän päihdetyön toimintoja ja toimijoita alueella oli mutta yhteistyö ja konkreettinen yhdessä tekeminen puuttui. Ehkäisevän päihdetyön rakenteita ei ollut eikä työn toteuttajilla ollut yhteistä näkemystä työn sisällöistä. Myöskään yhteistyötä alkoholielinkeinon kanssa ei ollut. Päihdehaittojen ehkäisylle oli tarvetta ja tilausta.

Porin Pakka-hankkeessa oli yksi kokoaikainen työntekijä vuosina 2010-2013. Porin seudulla Pakka-toiminta käynnistettiin THL:n toimintamalliin tutustumalla ja alkuperäisen Pakka- hankkeen työntekijöitä konsultoimalla.  Porissa Pakka-toimintamalli on tapa toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä. Se on kokonaisuus, jossa keskitytään sekä positiivisen tiedon ja asenteiden kasvattamiseen, että yhteisön vaikutusmekanismien hyödyntämiseen. Tavoitteena on ollut vahvistaa tietoa, arvoja ja normeja, joilla voidaan luoda mahdollisuudet vastuulliselle alkoholipolitiikalle. Vastuullinen alkoholipolitiikka huomioi sekä alkoholin kysynnän että tarjonnan.

Maaliskuussa 2013 Porin yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta teki päätöksen ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorin toimen perustamisesta 1.10.2013 alkaen. Näin hankerahoituksella käynnistetyt toimet saivat jatkoa eli ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinoitu tekeminen ja kehittäminen voivat Porin seudulla jatkua.

Porin Pakka -toiminnan kokonaisuutta ohjaa ohjausryhmä joka oli koottu jo ennen hankkeen alkua. Ohjausryhmässä on edustus perusturvan johdosta, peruspalveluista, psykososiaalisista palveluista, poliisista, aluehallinnosta, mediasta, ravintolan ja kaupan aloilta, Alkosta, sairaanhoitopiiristä, koulutuksen eri tasoilta ja asukas- ja vanhempainyhdistyksistä.

Pakka-toiminnassa on myös kaksi asiantuntijatyöryhmää, Pakka-toimintamallin mukaisesti tarjontatyöryhmä ja kysyntätyöryhmä. Tarjontatyöryhmä koostuu paikallisista vähittäiskaupan, Alkon, ravintolan, hotelli- ja ravintola-alan oppilaitoksen, poliisin, alkoholitarkastajan ja ammattiyhdistyksen edustajista. Heidän asiantuntijuuttaan tarvitaan suunniteltaessa ehkäisevän päihdetyön menetelmiä erityisesti elinkeinon puolelle. Pääteemoina työryhmän työskentelyssä on vastuullinen myynti ja anniskelu sekä elinkeinon harjoittajien sitouttaminen vastuulliseen myyntiin ja anniskeluun.

Kysyntätyöryhmä muodostuu ehkäisevän päihdetyön toimijoista Porissa. Edustettuina ovat äitiys- ja lastenneuvola, avoterveydenhuolto, sosiaalityö ja lastensuojelu, koulutoimi, ikäihmisten palvelut, suun terveydenhuolto, a-klinikka, pelastuslaitos, poliisi, seurakunta, vapaa-aikatoimi ja sosiaalipäivystys. Kysyntätyöryhmän työskentelyn pääteemana on päihdehaittojen vähentäminen ja päihteiden kysynnän ehkäisy.

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori on mukana kaikissa työryhmissä ja koordinoi toiminnan kokonaisuutta. Porin Pakka – toiminnalle on luotu oma, sen visuaalisuutta ja tunnettavuutta vahvistava ilme. Ehkäisevän päihdetyön yhteisen ilmeen näkyminen paikallisesti vähittäiskaupoissa, ravintoloissa, kouluilla, virastoissa ja esimerkiksi takseissa on vahvistanut yhteisövaikutusta. Porin Pakassa luotu ilme on otettu hyvin vastaan myös muualla, se onkin levinnyt laajalti ympäri Suomen, yli 40 paikkakunnalle.

Porin Pakka-hankkeen alkuvaiheen toimintaa

Hankkeessa kehitetään paikallista alkoholipolitiikkaa yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Lue lisää konkreettisista toimista vuonna 2010.

Toiminta sisältää:

  • tehostettua valvontaa
  • koulutusta
  • kansalaisten, viranomaisten ja muiden toimijoiden aktivointia

Hankkeessa pyritään siihen, että toiminnoista tulee osa Porin ja yhteistoiminta-alueen pysyviä prosesseja. Toiminta on paikallisten hallinnassa ja omaksi koettua.

Pakka-hankkeen taustaa

Pakka- hanke on toiminut vuosina 2004- 2008 Jyväskylän sekä Hämeenlinnan seutukunnissa. Pakka- hanke on ollut Stakesin (nykyään Terveyden- ja Hyvinvointilaitoksen) laaja alkoholipolitiikan tutkimus- ja kehittämishanke.

Tutkittu kokeiluvaihe seutukunnissa päättyi vuonna 2007. Seuraavina vuosina jatkettiin tiedon välitystä Pakka-mallista muille paikkakunnille, julkaistiin lisää koulutusmateriaalia ja tutkimustuloksia.

Pakan toimintamalli on hanketyön aikaisista toiminnoista jalostettu työkalu päihdehaittojen ehkäisyyn.

Miksi Pakka- toimintaa

  • Alkoholilain toimeenpano tapahtuu paikallisesti, alkoholin myynti ja anniskeluluvat sekä valvonta
  • Kunnat vastaavat alkoholihaittojen kustannuksista
  • Kansalaisten ääni oman elinympäristönsä asioista on ratkaisevaa toimien onnistumiselle
  • Julkishallinnon eri sektorit ja yritystoiminta voivat luontevasti toimia yhdessä